Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE

Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 28 mars kl 19.00

                                                                                  DAGORDNING

1 Val av ordförande för mötena

2 Val av sekreterare för mötena

3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen

4 Godkännande av dagordning

5 Godkännande av kallelsesättet

6 Information om det gångna året

7 Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Val av antal styrelsemedlemmar

10 Styrelseval för 2 år

11 Val av ordförande på 1 år 12 Val av 2 revisorer på 1 år

13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande

15 Styrelsearvode för 2017

16 Utdebitering för 2017

17 Markägarersättning vid egen grävning

18 Övriga frågor

VÄLKOMNA Styrelserna Flicksäter vatten bjuderpå fika.

1 Comments

Posted on 2017 Mar 13 by Fredrik
by CasiZed @ 17 Mar 2018 02:50 am
Hello. I'm Jeff
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha