Års stämma

KALLELSE ÅRSMÖTE
Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för
Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 29 mars kl 18.00
DAGORDNING
1 Val av ordförande för mötena
2 Val av sekreterare för mötena
3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen
4 Godkännande av dagordning
5  Godkännande av kallelsesättet
6 Information om det gångna året
7  Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Styrelseval för 2 år
10  Val av ordförande på 1 år
11  Val av 2 revisorer på 1 år
12  Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
13  Styrelsearvode för 2016
14  Utdebitering för 2016
15  Hantering av fakturor som medlemmar inte betalar i tid
16  Markägarersättning vid egen grävning
17  Stadgeändringsbeslut : Markägarersättning vid ev försäljning av fiberförening
18  Övriga frågor
VÄLKOMNA
Styrelserna
Flicksäter vatten betalar fikat.

 

0 Comments

Posted on 2016 Mar 04 by Fredrik
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha