Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE

Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 28 mars kl 19.00

                                                                                  DAGORDNING

1 Val av ordförande för mötena

2 Val av sekreterare för mötena

3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen

4 Godkännande av dagordning

5 Godkännande av kallelsesättet

6 Information om det gångna året

7 Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Val av antal styrelsemedlemmar

10 Styrelseval för 2 år

11 Val av ordförande på 1 år 12 Val av 2 revisorer på 1 år

13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande

15 Styrelsearvode för 2017

16 Utdebitering för 2017

17 Markägarersättning vid egen grävning

18 Övriga frågor

VÄLKOMNA Styrelserna Flicksäter vatten bjuderpå fika.

1 Comments

Posted on 2017 Mar 13 by Fredrik
Angående driftstoppet på fibern 9/11

Dett  fick  vi som förklaring och ursäkt för det senaste drift stoppet.

Mvh Fredrik Hagman

 
Statusrapport Zitius nät 2016-11-09 
Incident i Zitius nät landsbygd Västsverige  Onsdag den 9 november kl. 13:02 skedde ett kritiskt avbrott i Zitius nät orsakat av skadad patchkabel. Detta avbrott resulterade i att våra telefoni och bredbandstjänster i Zitius nät slogs ut för våra kunder på landsbygd i Västsverige. Tv-tjänsten fungerade för delar av beståndet, dock ej hela. Felsökning och åtgärd av felet drog tyvärr ut på tiden, då det utöver svårigheter med att lokalisera den felaktiga transmissionen/förbindelsen, fanns brister i hantering hos underleverantör och tredje part vilket försvårade situationen för snabb felavhjälpning.  Förbindelsen var återställd den 9 november kl. 22:46 och alla drabbade kunder kom omedelbart igång.  
Specifik åtgärd för incidenten 161109 Zitius arbetar nu med att utreda hela incidentkedjan tillsammans med specifik underleverantör och tredje part för att säkerställa rutiner och verifiera att liknande fel inte inträffar i framtiden.   
Genomlysning av eskaleringsrutiner Zitius har parallellt satt upp ett prioriterat projekt kring att genomlysa och kvalitetssäkra eskaleringsrutiner hos underleverantörer, hos tredje part och i egen organisation som används vid incidenter som denna. 
Zitius nätstrategi Inom Zitius pågår ett arbete med en strategisk övergripande plan för att säkerställa kvaliteten i hela det nationella nätet. 
Konfidentiell information   
  
  Zitius Service Delivery AB | Processvägen 5 | 435 33 Mölnlycke | 010-195 91 00 | org.nr 556642-8339 | www.zitius.com | info@zitius.com 
Det arbetet har delats in i olika delprojekt. 
1. I delprojekt ett har Zitius kategoriserat samtliga fel och satt samman en handlingsplan utefter dessa. 2. I delprojekt två har en fullständig nationell transmissionsplan för nätet tagits fram. Den består av olika delar med fokus på att bygga bort samtliga single point of failure (SPOF) och skapa fullständig redundans i hela nätet.  3. I delprojekt tre pågår en total översyn av underleverantörer. 
Den del av den nationella transmissionsplanen som innefattar Västra Götaland är under arbete och tidsatt. Mål är den skall vara åtgärdad och klarrapporterad 2016-12-31. 
Pågående arbete nät landsbygd Västsverige Ovan arbete med nationell transmissionsplan är under utförande och Zitius har per dags dato kommit långt, dock kvarstår att färdigställa planen för vissa delar av nätet gällande landsbygd Västsverige. Måldatum för det är 2016-12-31.   Zitius beklagar Zitius ber om ursäkt det inträffade och beklagar verkligen de problem som detta medfört våra kunder. Vi gör vårt allra bästa för att detta inte upprepas genom vår strategiska åtgärdsplan ovan.  
Med vänlig hälsning 
Gustav Fagerlind CTO Zitius Service Delivery AB 

0 Comments

Posted on 2016 Nov 13 by Fredrik
Telefoni.

Jag fick idag ett samtal från Riksnet angående våran telefoni som har krånglat, minst sagt en hel del.

Dom har den 17 Mars gjort en stor uppgradering på sin hårdvara, vilket kan liknas med telefonväxlar, som har varit en stor flaskhals då den inte riktigt räckte till för alla deras kunder. Dom har även åtgärdat flera andra småfel som har orsakat att samtalen bryts för oss. dom håller just nu på att ringa runt till alla som har haft anmält sina problem i föreningen.                   Så nu får vi hoppas att det skall flyta på utan några större hinder.

 

Jag vill även tacka er för förtroendet till att bli eran ordförande och jag skall tillsammans med den övriga styrelsen försöka leda föreningarna till er fördel.

 

Mvh Fredrik Hagman

0 Comments

Posted on 2016 Apr 01 by Fredrik
Års stämma

KALLELSE ÅRSMÖTE
Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för
Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 29 mars kl 18.00
DAGORDNING
1 Val av ordförande för mötena
2 Val av sekreterare för mötena
3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen
4 Godkännande av dagordning
5  Godkännande av kallelsesättet
6 Information om det gångna året
7  Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Styrelseval för 2 år
10  Val av ordförande på 1 år
11  Val av 2 revisorer på 1 år
12  Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
13  Styrelsearvode för 2016
14  Utdebitering för 2016
15  Hantering av fakturor som medlemmar inte betalar i tid
16  Markägarersättning vid egen grävning
17  Stadgeändringsbeslut : Markägarersättning vid ev försäljning av fiberförening
18  Övriga frågor
VÄLKOMNA
Styrelserna
Flicksäter vatten betalar fikat.

 

0 Comments

Posted on 2016 Mar 04 by Fredrik
Vatten information.

Vi har idag den 7:e juli fått kopplat in ström i vårat pumphus i Forsane, och även fått provstartat våra pumpar.

Imorgon den 8:e juli hoppas vi på att få trycksätta den första sektionen på huvudstammen och även påbörja luftning och trycktestning.

För att vi ska kunna lufta systemet ordentligt, (vilket måste göras för att kunna trycktesta det), måste vi komma åt vattenslangen hos alla medlemmar. Om ni redan har dragit in den i huset, så har vi gjort en skarvslang att sätta på i änden hos er.  Det smidigaste är dock om det gick att ordna så slangänden ligger utomhus på ett sådant sätt så inget tar skada av vattnet som kommer att spolas ut vid luftningen.

Mvh styrelsen Flicksäter Vatten

1 Comments

Posted on 2015 Jul 07 by Fredrik

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>